June 20, 2023

Ευέλικτες Ρυθμίσεις Εργασίας

Οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής και ιδιαίτερα η ανάγκη εξισορρόπησης της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή για τους γονείς και τους φροντιστές οδήγησε τον Δεκέμβριο του 2022 στην ψήφιση του Περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου 216(Ι)/2022, ο οποίος μεταξύ άλλων σημαντικών αλλαγών περιέχει πρόνοια αναφορικά με ευέλικτες ρυθμίσεις στην εργασία.
May 19, 2021

Trust Protector – Role, Duties and Liability

Historically the most pivotal constituencies for the establishment of a trust have been the settlor, being the person who provides trust property to be held on trust for the benefit of another person, the trustee, being the person who holds the property on trust, and finally, the beneficiary, being the person for whose benefit the trust is established.
April 22, 2021

Έλεγχος στη μορφή και το περιεχόμενο των διαφημίσεων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, αφού εξέτασε τη νομιμότητα διαφημίσεων που χρησιμοποιήθηκαν από συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για σκοπούς προώθησης των πιστώσεων που παρείχε στους καταναλωτές, κατέληξε ότι υπήρξε παράβαση της σχετικής νομοθεσίας από το πιστωτικό ίδρυμα και προχώρησε στην έκδοση της πρώτης διοικητικής απόφασης επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους €20.000.
April 21, 2021

New investment criteria for acquiring permanent residency in Cyprus

The Cyprus government in an attempt to attract further foreign investment to the island,announced revised investment criteria for Non-EU nationals wishing to acquire permanent residency in Cyprus. To this respect, the third revision of the rules under which investors may obtain permanent residency in Cyprus came into effect on 24 March 2021. New investment options are now available granting applicants the flexibility in selecting the appropriate investment opportunity that matches their immigration purposes.
March 9, 2021

Περί Αποβλήτων Νομοθεσία και το Κυκλικό Μοντέλο Οικονομίας

Η Διακήρυξη της Στοκχόλμης του 1972 για το Ανθρώπινο Περιβάλλον αναφέρεται στο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σε ένα περιβάλλον του οποίου η ποιότητα θα επιτρέπει στον άνθρωπο να έχει αξιοπρεπή διαβίωση και ευημερία. Ένα από τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο η διεθνής και Ευρωπαϊκή κοινότητα, όσο και η Κύπρος, το οποίο είναι στενότατα συνυφασμένο με την έννοια του δικαιώματος σε ένα καθαρό περιβάλλον είναι η διαχείριση αποβλήτων.
March 8, 2021

Διάταγμα αναστολής διαδικασίας εκκαθάρισης εταιρείας, ποιό το δικαιοδοτικό υπόβαθρο;

Στην προσπάθεια τους, πολλοί δικηγόροι, να πετύχουν τη θεραπεία που επιδιώκουν για τους πελάτες τους συχνά, αν όχι τις περισσότερες φορές, καταφεύγουν στην γενική εξουσία που δίδεται μέσα από το άρθρο 32(1) του Περί Δικαστηρίων Νόμου Ν. 14/1960. Στην γενική όμως αυτή εξουσία δεν περιλαμβάνεται η έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος ενώ ιδιαίτερες εξουσίες δίνονται στο Δικαστήριο και μέσα από άλλα νομοθετήματα αλλά και από τον ίδιο τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113).
January 14, 2021

Mergers, takeovers and minorities

In the early nineteenth century, economic life was based on individual production and exchange. Gradually, production increased, access to the corporate form was no longer regarded as a privilege, ownership and management turned into two separate spheres giving rise to a major governance problem and individual economic actors were replaced by aggregates of property owners interacting on the basis of hierarchy.
May 8, 2020

Η Απασχόληση Νέων και οι Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Η Απασχόληση των Νέων προστατεύεται από τον Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο του 2001 (Ν. 48(I)/2001) αλλά και τους σχετικούς με το Νόμο αυτό Κανονισμούς. Η μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τους εργοδότες, επιφέρει αυστηρές ποινές, σε περίπτωση καταδίκης τους.